holidon.pl regulations

Proper language for the service is Polish. The other languages of descriptions, functions and other information are pure and simple for easy service navigation. All information in languages other than Polish are not binding and may vary from the matter of fact. Using the service means the acceptance of the regulations in Polish. 

Regulamin serwisu www.holidon.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu ogłoszeniowego www.holidon.pl oraz określa podstawowe zasady funkcjonowania serwisu www.holidon.pl oraz prawa i obowiązki jego użytkowników. Językiem właściwym dla funkcjonowania Serwisu jest wyłącznie język polski. Informacje umieszczone w Serwisie w innych językach są informacjami pomocniczymi i w żaden sposób nie są wiążące.

 2. Właścicielem serwisu www.holidon.pl jest:

INVESTPOL ul. Karkonoska 14 58-530 Kowary NIP 611-243-56-05, działalność gospodarcza zarejestrowana została dnia 24.01.2007 w Kowarach, na podst. Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 2738/2007, wydanym przez Burmistrza Kowar

 1. Dane kontaktowe: INVESTPOL ul. Karkonoska 14 58-530 Kowary, adres e-mail: kontakt@holidon.pl lub formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym www.holidon.pl/kontakt/

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.holidon.pl

 3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.

 5. Po otrzymaniu informacji, że dane konto lub emitowane ogłoszenie jest fikcyjne, Administrator niezwłocznie je usuwa.

II. DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu, który określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.holidon.pl.

 2. Administrator – firma INVESTPOL z siedzibą w Kowarach, kod pocztowy 58-530, przy ulicy Karkonoskiej 14, numer identyfikacji podatkowej 611-243-56-05, będąca jednocześnie właścicielem serwisu www.holidon.pl oraz jej administratorem.

 3. Serwis – ogłoszeniowy serwis internetowy dostępny pod stroną www.holidon.pl, który pozwala Użytkownikom na przeglądanie oraz umieszczanie Ogłoszeń.

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z Serwisu.

 5. Partner – Użytkownik wstawiający Ogłoszenie - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która współpracuje z Portalem w zakresie umieszczania Ogłoszeń.

 6. Rejestracja – stworzenie przez Użytkownika własnego Konta w Serwisie. Rejestracja wymaga podania swoich danych, adresu e-mail, Loginu oraz Hasła do Konta.

 7. Logowanie – przejście w Serwisie do własnego Konta poprzez podanie Loginu i Hasła.

 8. Login – niepowtarzalna nazwa Użytkownika Serwisu wybrana podczas Rejestracji.

 9. Hasło – kombinacja liter i cyfr, która powinna być znana tylko Użytkownikowi, Hasło konieczne jest do Rejestracji w Serwisie oraz Logowania.

 10. Konto – udostępnione przez Administratora miejsce w Serwisie, w którym zalogowany Użytkownik może dodać, edytować i zmieniać umieszczone Ogłoszenia oraz edytować i zmieniać swoje dane, podane podczas Rejestracji.

 11. Obiekt – każdy obiekt noclegowy, wypoczynkowy, turystyczny lub rozrywkowy prezentowany przez Użytkownika w Serwisie.

 12. Ogłoszenie – stworzone przez Użytkownika ogłoszenie umieszczone w Serwisie dotyczące Obiektów, z możliwością dodania zdjęć i opisów według funkcji oferowanych przez Administratora.

 13. Cennik – opłaty, które Użytkownik zobowiązany jest uiścić, za świadczone przez Administratora usługi.

III. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU.

 1. Działalność serwisu polega na udostępnieniu jego Użytkownikom możliwości przeglądania Ofert umieszczonych w Serwisie wraz z korzystaniem z funkcji nie wymagających Rejestracji. Ponadto zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość odpłatnego umieszczania Ogłoszeń Obiektów szeroko rozumianej bazy noclegowej ze zdjęciami wraz z możliwością korzystania z funkcji udostępnionych przez Serwis.

 2. Przeglądanie Ofert jest bezpłatne i nie wymaga Rejestracji.

 3. Posiadanie Konta w Serwisie jest bezpłatne.

 4. Emisja Ogłoszeń i korzystanie z opcji dodatkowych jest płatne, wysokości opłat umieszczone są w Cenniku.

 5. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie w części lub w całości zawartości Serwisu, jego treści, danych, zdjęć ani żadnych innych informacji zawartych w Serwisie.

 6. Właściwym językiem funkcjonowanie Serwisu jest język polski, pozostałe wersje językowe służą tylko do pomocy i informacje zawarte w języku innym niż polski nie są wiążące.

 7. Użytkownicy mogą oceniać Obiekty oddając głosy w skali od 1 do 10 punktów. Każdy Użytkownik może ocenić dany Obiekt tylko raz. Ocena ta powinna być oparta na własnych doświadczeniach wynikających z korzystania z ocenianego Obiektu, powinna być zgodna z prawdą. Zabrania się manipulowania ocenami Obiektów. Administrator nie jest odpowiedzialny za głosy, który oddają Użytkownicy.

 IV. REJESTRACJA, LOGOWANIE I KONTO.

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji poprzez poprawne wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu wraz z podaniem adresu e-mail, Loginu oraz Hasła. Zaleca się również wypełnienie nieobowiązkowych pól formularza, w celu ułatwienia kontaktu.

 2. Użytkownik podczas Rejestracji podaje swoje dane dobrowolnie.

 3. Rejestracja Użytkownika dokonana może być również poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie tradycyjnej i przesłanie go na adres siedziby Administratora. Warunki tej formy Rejestracji przedstawione będą indywidualnie dla zainteresowanych osób lub podmiotów.

 4. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza z danymi Użytkownika na podany adres e-mail wysłany zostaje link, którego Użytkownik musi zatwierdzić, aby jego konto zostało aktywowane.

 5. Pola formularza rejestracyjnego oznaczone symbolem „*” są polami obowiązkowymi do wypełnienia, nie wypełnienie ich uniemożliwi rejestrację Użytkownika.

 6. Na dane umieszczone w formularzu rejestracyjnym wystawiane będą faktury VAT w terminie do 7 dni od daty otrzymania płatności za usługi Serwisu.

 7. Aby dokonać rejestracji konta należy zapoznać się i zaakceptować regulamin serwisu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracyjnym o treści „Akceptuję warunki regulaminu (do rejestracji konta konieczne jest zapoznanie się zapoznanie z regulaminem i jego akceptacja).”.

 8. Hasło i dane do logowania w Koncie nie powinno być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za użycie Konta, adresu e-mail i pozostałych danych spoczywa na Użytkowniku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do Konta.

 9. Po prawidłowej rejestracji konta Użytkownik może logować się do własnego konta w serwisie poprzez podanie loginu i hasła. Po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z dostępnych funkcji, edytować i zmieniać swoje dane, dodawać nowe obiekty wraz ze zdjęciami, edytować i zmieniać dane dotyczące swoich obiektów.

 10. Użytkownik może edytować i zmieniać swoje dane samodzielnie w odpowiedniej zakładce swojego konta w serwisie.

 11. Po zakończeniu korzystania z Serwisu zalogowany Użytkownik powinien się wylogować.

 12. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora usunięcia swojego Konta. Powinien w tym celu przesłać informację pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@hlidon.pl. Administrator usunie Konto w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

V. OGŁOSZENIA

 1. Ogłoszenia dodawać i modyfikować mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Umieszczenie Ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie przynajmniej obowiązkowych pól w zakładce „Dodaj obiekt” w Koncie zarejestrowanego i zalogowanego Użytkownika oraz zatwierdzenie poprzez wciśnięcie ikony „Dodaj obiekt”.

 3. Użytkownik/Partner, który chce emitować ponownie ogłoszenie, które usunął ma obowiązek dokonania opłaty za usługę świadczoną przez Administratora.

 4. Do każdego Ogłoszenia Użytkownik może dodać do 21 zdjęć dotyczących Obiektu. Administrator ma prawo sformatować i skompresować zdjęcia do pożądanego rozmiaru i pojemności, bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

 5. Treści umieszczanych Ogłoszeń muszą być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą wprowadzać nikogo w błąd. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, treści i zdjęcia zawarte w Ogłoszeniu ponosi Użytkownik, który je umieścił.

 6. Zabrania się umieszczania Ogłoszeń, które: naruszają prawo, Regulamin, zawierają treści obraźliwe, wulgarne lub nieetyczne, wprowadzają w błąd innych Użytkowników, łamią zasady zdrowej konkurencji oraz szkodzą Serwisowi i innym Użytkownikom.

 7. W chwili dodania Ogłoszenia Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje i zdjęcia umieszczone w Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają niczyich praw.

 8. Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie tematyki związanej z tematyką Serwisu.

 9. Każde Ogłoszenie powinno być umieszczone w odpowiednich kategoriach.

 10. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego Obiektu.

 11. Standardowy czas emisji w Serwisie dodanego Ogłoszenia wynosi 30, 90, 180 lub 365 dni, od daty opłacenia usługi, w zależności od wybranej i opłaconej usługi.

 12. Administrator może w drodze indywidualnych promocji przedłużyć czas emisji Ogłoszenia i opcji dodatkowych lub obniżyć wysokość Opłaty.

 13. Za dodatkową opłatą każde Ogłoszenie może zostać wyróżnione, być promowane, oznaczone Last Minute, objęte gwarancją pozycji lub polecane.

 14. Wyróżnienie Ogłoszenia polega na losowym wyświetlaniu Ogłoszenia w formie slajdów w części z pięcioma Ogłoszeniami wyróżnionymi na stronie głównej Serwisu oraz umieszczeniem wyróżnionych Ogłoszeń na liście z Ogłoszeniami z danej kategorii przed Ogłoszeniami bez wyróżnienia.

 15. Promowanie Ogłoszenia polega na losowym wyświetlaniu Ogłoszenia w dolnej części każdej podstrony Serwisu, łącznie pięciu ogłoszeń jednocześnie oraz umieszczeniem promowanych Ogłoszeń na liście z Ogłoszeniami z danej kategorii przed Ogłoszeniami bez promowania.

 16. Opcja Last Minute polega na wyróżnieniu Ogłoszenia poprzez umieszczenie ikony z napisem "Last Minute" na liście z Ogłoszeniami z danej kategorii oraz umieszczeniu Ogłoszeń z opcją Last Minute na liście z Ogłoszeniami z danej kategorii przed Ogłoszeniami bez opcji Last Minute.

 17. Objęcie Ogłoszenia gwarancją pozycji polega na zapewnieniu danemu ogłoszeniu konkretnej pozycji lub zakresu pozycji na liście z ogłoszeniami z danej kategorii. Pozycja ogłoszenia wynikająca z gwarancji pozycji będzie priorytetowym kryterium wyświetlania kolejności ogłoszeń.

 18. Polecanie ogłoszenia polega na wyświetlaniu ogłoszenia w określonych sekcjach „polecamy”, z wyłączeniem sekcji „polecamy” w dolnej części każdej z podstron Serwisu.

 19. Emisja Ogłoszenia następuje do 24 godzin od chwili otrzymania Opłaty za Usługę.

 20. Emisja ogłoszeń usuniętych przez Użytkownika nie będzie wznowiona bezpłatnie.

 21. Serwis, w drodze promocji lub ofert specjalnych, może udostępnić Użytkownikowi okresu próbnego, podczas którego Ogłoszenie Użytkownika (i inne opcje określone w informacji) będzie emitowane bezpłatnie. Informacje o aktualnych promocjach i darmowych okresach próbnych Serwis będzie umieszczał na stronach Serwisu "promocje" lub "aktualności". Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania darmowych usług bez informowania o tym Użytkowników. Wiążący jest stan na chwilę dodania ogłoszenia.

 22. W ramach dowolnego, jednocześnie opłaconego, aktualnego i w czasie trwania Ogłoszenia obiektu Użytkownika, przysługuje Użytkownikowi możliwość stworzenia i emitowania dodatkowej strony z Obiektem Użytkownika, pod adresem w formie nazwa.holidon.pl, gdzie "nazwa" jest nazwą wskazaną przez Użytkownika. Nazwa ta musi spełniać określone warunki: daną nazwę może mieć tylko jeden Użytkownik (przysługuje temu, kto pierwszy zgłosił chęć posługiwania się daną nazwą), nazwa musi spełniać warunki Regulaminu, nie może zawierać znaków językowych i znaków specjalnych, nie może być nazwą miejscowości, chyba że Serwis wyraził zgodę na inne warunki. Prawo posługiwania się stroną (nazwą), jak i jej ważność i czas emisji wygasa wraz z wygaśnięciem emisji ogłoszenia dotyczącego danego obiektu. Nazwa, pod którą strona i ogłoszenie nie jest już aktywne może być przyznana innemu Użytkownikowi. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Użytkownikowi danej nazwy strony. Serwis zamiennie będzie posługiwał się terminami Strona, Darmowa strona, Darmowe www, Nazwa.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może kontaktować się za pośrednictwem Serwisu z:

 • Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu
 • Użytkownikiem, który umieścił Ogłoszenie, poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy danym Ogłoszeniu
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest dokonanie rezerwacji.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanej z dokonaną za pośrednictwem Serwisu rezerwacją.

 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań wobec Partnera.

 4. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 5. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Serwisie osobom trzecim.

 6. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników (Grafików/Projektantów) jak i Portalu.

 7. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@holidon.pl

 9. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner po dokonaniu rejestracji ma możliwość dodać Ogłoszenie.

 2. Zdjęcia dodane przez Partnera muszą dotyczyć ogłaszanego Obiektu. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków wodnych, napisów i informacji, które reklamowałyby inny obiekt, podmiot, lub stronę internetową niż obiekt, którego dotyczy Ogłoszenie.

 3. Ogłoszenie zostaje dodane i opublikowane na łamach Serwisu po zaakceptowaniu jego treści przez Administratora.

 4. Partner umieszcza na Serwisie zdjęcia, logotypy, treści udzielając Administratorowi licencji na możliwość umieszczania ich na Serwisie oraz na rozpowszechnianie na różnych kanałach komunikacji w tym na profilach na portalach społecznościowych, udostępnianie, w celu realizacji postanowień Regulaminu oraz dla celów marketingowych.

 5. Partner oświadcza, że ma prawo do podejmowania czynności zobowiązująco rozporządzających co do obiektu ogłaszanego przez niego w Portalu. Jeżeli straci takie uprawnienie ma obowiązek niezwłocznie usunąć ogłoszenie oraz poinformować Administratora.

 6. Partner oświadcza że, jest uprawniony do nadawania licencji, sublicencji do praw własności intelektualnej przekazanych Administratorowi materiałów.

 7. Partner w chwili rejestracji i dokonania opłaty, ma obowiązek wykonania umowy z Użytkownikiem zgodnie z przekazanymi na łamach Serwisu informacjami.

 8. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Partnera w przypadku, gdy:

 • Partner w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie;
 • Partner odwołuje Wydarzenie/rezerwacje bez przyczyny;
 • Partner zamieszcza w Serwisie treści bezprawne lub nie zgodne z prawdą;
 • Partner dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;
 • Partner w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.holidon.pl o każdej porze.

 2. Administrator nie przyjmuje żadnych płatności związanych z noclegami, ani ich rezerwacją.

 3. Administrator ma prawo do weryfikacji prawdziwości informacji i zdjęć umieszczonych przez Partnerów w Ogłoszeniach

 4. Administrator nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie innych podmiotów.

 5. Administrator ma możliwość po wezwaniu do zaniechania naruszenia zablokować konta Użytkownika/ Partnera w przypadku:

 • złamania zasad umowy oraz regulaminu,
 • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Partnera lub Serwisu,
 • podawania nieprawdziwych danych,
 • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z dokonania rezerwacji przez Użytkownika, z innych przyczyn niż siła wyższa,
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treści i informacje przekazywane przez Partnerów, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność,
 • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik/Partner przekazał kody dostępu do swojego konta w Serwisie,
 • zobowiązania wzajemne Użytkowników i Partnerów w związku z dokonaną rezerwacją,
 • rękojmie/gwarancje udzieloną przez Partnera,
 • zażalenia i skargi Użytkowników dotyczące wykonania przez Partnera usługi,
 • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
 • za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Partnera/Użytkownika danych oraz informacji Serwisu,
 • zobowiązania finansowe ze strony Użytkowników w odniesieniu do dokonanej rezerwacji u Partnera.
 1. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika lub Partnera, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności.

 2. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu bądź Partnerów, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

 3. W przypadku, gdy Administrator wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników/Partnerów, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

IX. PŁATNOŚCI

 1. Partner zapłaty za usługi świadczone przez Administratora może dokonać za pośrednictwem płatności DOTPAY lub przelewem na konto:

INVESTPOL

ul. Karkonoska 14

58-530 Kowary

nr konta PKO BP SA 22 1020 2124 0000 8902 0084 6402

w tytule płatności należy podać Login Użytkownika oraz usługi, których dotyczy opłata.

 1. Opłacenie wybranej usługi oznacza zawarcie pomiędzy Partnerem, a Administratorem umowy o świadczenie usług elektronicznych określonych w niniejszym regulaminie na czas określony według wybranej usługi. Upływ okresu, za który została opłacona usługa będzie skutkować ograniczeniem opcji Ogłoszenia.

X. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CIĄGU 14 DNI

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Użytkownika będącego konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy, tj. od momentu, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Użytkownik.

 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Serwisem.

 3. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie www.holidon.pl, w którego treści wpisuje:

 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
 • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
 • rodzaj błędnego funkcjonowania;
 • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
 • zarzuty Użytkownika;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

- w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 1. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 3. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XII. REZYGNACJA ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

 3. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:

 • Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
 • Użytkownik zamieszcza w Portalu treści bezprawne,
 • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,
 • Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 14 dni.
 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest firma INVESTPOL z siedzibą w Kowarach (kod pocztowy 58-530) przy ulicy Karkonoskiej 14, o numerze NIP 6112435605

 2. Z Administratorem można skontaktować się:

  • mailowo pod adresem e-mail: kontakt@holidon.pl

  • listownie pod adresem: INVESTPOL ul. Karkonoska 14

 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej "RODO").

 4. Administrator w celu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych stosuje wymagane środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

 5. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przekazaniem przez Użytkowników danych osobowych w polach wypełnianych formularzy, oraz podczas korzystania z Serwisu, takich jak pliki cookies oraz dane wykorzystywane w celach statystyk. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do korzystania z usług Serwisu. Dane osobowe, które są najczęściej przetwarzane to przede wszystkim imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres Użytkownika.

 6. Cel, podstawa prawna oraz okres przez jaki będą przetwarzane danych osobowe w Serwisie:

  1. W celu wywiązania się przez Serwis z obowiązków wynikających z postanowień niniejszego regulaminu dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli są one niezbędne do wykonania usługi. Dane te będą przetwarzane do momentu wygaśniecia umowy pomiędzy Serwisem, a Użytkownikiem. Dane te mogą być również przetwarzane po wygaśnięciu tej umowy, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa.

  2. W celach marketingowych, jak również analitycznych i statystycznych mających na celu optymalizację działaności Serwisu dane Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku dodatkowego przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych podstawą prawną będzie art. 10 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. Dane te będą przetwarzane do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

  3. W celach kontaktu z Użytkownikiem, dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.

 7. Uprawnienia Użytkownika dotyczące danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych

  2. prawo do poprawienia swoich danych

  3. prawo do usunięcia swoich danych (w określonych sytuacjach)

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania swoich danych

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  7. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zgoda została udzielona

  8. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi  - prawo do przenoszenia danych osobowych

  9. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

 8. Serwis może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów zajmujących się hostingiem, prowadzącym analizy i statystyki ruchu na stronie, biurom rachunkowych, agencjom marketingowym, urzędom oraz instytucjom, podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem. Dane Użytkowników, którzy wypełniają formularz z zapytaniem o nocleg przekazane zostaną ogłoszeniodawcom, do których wysyłane są zapytania.

 9. Pliki cookies

Serwis holidon.pl wykorzystuje pliki cookies do polepszenia obsługi swoich Użytkowników, są one również niezbędne do pewnych czynności. Korzystając ze wszystkich stron internetowych serwisu holidon.pl wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Jeżeli nie chcesz, aby Serwis korzystał z plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania stron Serwisu. Pliki cookies, z których korzystamy nie wprowadzają żadnych zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu.

Czym są pliki cookies?

Są to niewielkie pliki, które zapisują się na Twoim urządzeniu obsługującym internet (np. komputerze, tablecie, smartphonie), podczas odwiedzania strony internetowej. Najczęściej pliki cookies zawierają adres strony internetowej, wygenerowany numer przeglądarki internetowej, z której uruchomiona została strona oraz termin ważności pliku cookie.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Ogólnie wykorzystujemy je do polepszenia jakości usług serwisu. Niektóre pliki konieczne są do przeprowadzenia czynności takich jak np. rejestracja, czy logowanie w serwisie. Informacje zawarte w niektórych plikach cookies pozwalają na szybsze korzystanie ze stron serwisu. Informacji zawartych w plikach cookies nie wykorzystujemy do celów innych jak obsługa Użytkowików w ramach sprawnego działania Serwisu.

Rodzaje plików cookies ze względu na czas ważności:

sesyjne - wykorzystywane tylko w czasie korzystania ze stron serwisu. Są one niezbędne do zachowania ważności sesji Użytkownika po zalogowaniu (dzięki temu nie musisz logować się każdorazowo po zmianie podstrony serwisu).

stałe - pozostają w pamięci na ustawiony okres przechowywania

Główne rodzaje plików cookies ze względu na ich wykorzystanie:

niezbędne do korzystania z funkcji serwisu - wykorzystywane do uwierzytelniania Użytkownika

funkcjonalne - ułatwiające korzystanie ze stron serwisu

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

Większość przeglądarek internetowych ustawionych jest na przyjmowanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia, konfigurując ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Powinieneś pamiętać, że zmiana ustawień na nieprzyjmowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na korzystanie z Serwisu, a w pewnych przypadkach nawet uniemożliwi korzystania z serwisu. 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.holidon.pl/regulamin/

 2. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:

INVESTPOL

ul. Karkonoska 14

58-530 Kowary

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


We recommend